Przejdź do głównej treści
Kontrast
Wielkość tekstu
A A A
Strona główna > Oferta > Pobyt stały

Pobyt stały

Przez pobyt stały, inaczej całodobowy, rozumie się zamieszkanie w ośrodku. Status domownika wiąże się z uzyskaniem całodobowej opieki i wszystkich związanych z tym świadczeń. Jednocześnie zobowiązuje do przestrzegania zasad współżycia wynikających ze wskazań biblijnych oraz regulaminu organizacyjnego ośrodkaregulaminu mieszkańców.

Fotografia Pani stojącej na balkonie wraz z widokiem na góry

Dla kogo pobyt stały?

Do pobytu stałego w naszym domu kwalifikują się osoby w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chore lub niepełnosprawne, które wymagają całodobowej opieki i nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania. Mogą to być osoby mieszkające samotnie bądź z rodziną, która jednak nie jest w stanie zapewnić im odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa.

Warunki pobytu

Dom leży w cichej i spokojnej okolicy. Dysponuje rozbudowaną przestrzenią rekreacyjną, integracyjną i zapleczem rehabilitacyjnym. Jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Panorama ośrodka z lotu ptaka

W ramach pobytu stałego dom gwarantuje mieszkańcom:

 • zakwaterowanie w pokojach jedno- lub dwuosobowych wyposażonych w podstawowe meble i sprzęty,
 • całodobową opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą, w tym karmienie, ubieranie i kąpanie osób wymagających pomocy w tym zakresie oraz podawanie niezbędnych leków,
 • opiekę lekarską w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz pomoc psychologiczną,
 • pełnowartościowe i dietetyczne wyżywienie z uwzględnieniem zaleceń lekarskich,
 • terapię zajęciową,
 • rehabilitację,
 • wspieranie sprawności ruchowej i intelektualnej,
 • zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
 • opiekę duszpasterską dla wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
 • możliwość zaspokajania indywidualnych potrzeb religijnych w przypadku wiernych innych wyznań poprzez wizyty duchownych,
 • aktywizację indywidualną i społeczną,
 • integrację,
 • uwagę, troskę, dobre słowo i poszanowanie godności osobistej.
Pani głaskająca rudego kota Mieszkańcy ośrodka obierający ziemniaki Pani siedząca na łóżku i czytająca książkę

Jak otrzymać miejsce w Domu Opieki „Samarytanin”?

Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej realizuje usługi opiekuńcze w ramach umowy z Powiatem Bielskim. Decyzja o umieszczeniu w ośrodku jest wydawana wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej na podstawie złożonej dokumentacji i na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 54 ust. 1). Osoba ubiegająca się o przyjęcie musi być w pełni świadoma i wyrazić na to zgodę. Procedura przyznania miejsca ma ustalony przebieg.

Grupa mieszkańców słuchająca mężczyznę przy tablicy
Krok 1

Przygotowanie pisemnego wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej ze wskazaniem Domu Opieki „Samarytanin” (formularz wniosku można znaleźć tutaj, ale można go również napisać samodzielnie). Wniosek powinien być skierowany do ośrodka pomocy społecznej (gminnego – GOPS-u lub miejskiego – MOPS-u) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

W uzasadnieniu wniosku należy przedstawić:

 • powody ubiegania się o skierowanie do domu pomocy społecznej potwierdzające, że osoba wnioskująca nie może samodzielnie funkcjonować ani uzyskać odpowiedniej opieki w miejscu zamieszkania (warto wymienić utracone sprawności czy podać przykłady incydentów zagrażających życiu),
 • argumenty przemawiające za wyborem naszej placówki, o ile osoba ubiegająca się o miejsce pochodzi spoza regionu, np. z innego powiatu, województwa.

W przypadku wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego za wyborem naszego domu przemawiają względy religijne. Osoby innych wyznań mogą powołać się na: lokalizację (w pobliżu rodziny), rekomendację innych osób, pobyt w ośrodku osoby bliskiej lub znajomej, a także zalecenia dotyczące diety (np. dieta wegetariańska, ograniczająca spożycie mięsa bądź białka pochodzenia zwierzęcego).
Wzór wypełnionego wniosku z przykładowymi uzasadnieniami można znaleźć tutaj.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność opieki całodobowej ze wskazaniem do umieszczenia w domu pomocy społecznej dla osób starszych lub przewlekle somatycznie chorych (przykładowe formularze zaświadczenia można znaleźć tutaj, jednak warto dowiedzieć się, czy dany ośrodek pomocy społecznej nie ma własnego blankietu tego pisma),
 • w przypadku osób ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi również zaświadczenie lekarza psychiatry (formularz zaświadczenia można znaleźć tutaj),
 • w przypadku wyznawcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dodatkowo pismo pastora zaświadczające o przynależności do Kościoła.
Krok 2

Złożenie wniosku wraz z załącznikami w ośrodku pomocy społecznej 
(GOPS-ie lub MOPS-ie) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Krok 3

Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad ma na celu ocenę sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej oraz potwierdzenie niemożności zapewnienia opieki w miejscu zamieszkania – ani ze strony rodziny, ani miasta czy gminy.

Podczas wywiadu pracownik socjalny może wymagać m.in. następujących dokumentów:

 • dowodu osobistego,
 • decyzji w sprawie renty, emerytury lub innego świadczenia,
 • kopii dowodu otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenia o niepełnosprawności,
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby wnioskującej oraz członków rodziny zobowiązanych do ponoszenia opłaty (zob. Zasady uiszczania płatności),
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na skierowanie do domu pomocy społecznej oraz na ponoszenie odpłatności za pobyt (jeśli nie zostało uwzględnione we wniosku).
Krok 4

Wydanie przez ośrodek pomocy społecznej decyzji o skierowaniu do domu opieki i przekazanie jej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) 
w Bielsku-Białej.

Krok 5

Wydanie przez PCPR decyzji o umieszczeniu w domu opieki. W przypadku braku wolnych miejsc wpisanie wnioskującej osoby na listę oczekujących i poinformowanie jej o przewidywanym czasie oczekiwania na przyjęcie.

Postępowanie w przypadku osoby, która nie jest w stanie samodzielnie o sobie decydować

W przypadku osoby, która z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie wyrazić zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej występuje do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody.

Równocześnie rodzina powinna złożyć do sądu okręgowego wniosek o ubezwłasnowolnienie oraz wyznaczenie doradcy tymczasowego (wzór wniosku można znaleźć tutaj).

Doradca tymczasowy jest przedstawicielem ustawowym osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie, podpisuje w jej imieniu dokumenty i oświadczenia woli. Osoba, dla której wyznaczono doradcę tymczasowego, traci pełną zdolność do czynności prawnych. Jako kandydata na doradcę tymczasowego warto podać tę samą osobę (zazwyczaj jest to małżonek lub inny krewny), która po ubezwłasnowolnieniu przejmie funkcję opiekuna prawnego.

W przypadku osoby samotnej z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie występuje ośrodek pomocy społecznej.

Koszt pobytu

Koszt pobytu w Domu Opieki „Samarytanin” jest co roku ustalany przez starostę powiatu bielskiego. Od lutego 2024 roku – zgodnie z zarządzeniem z 19 stycznia 2024 roku – wynosi 6900 zł miesięcznie. Kwota ta nie obejmuje leków ani artykułów higienicznych, takich jak pampersy lub pieluchomajtki. Opłata jest pobierana zgodnie z zasadami odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Zasady uiszczania płatności

Kwestie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 61 ust. 1). Do uiszczenia opłaty za pobyt są zobowiązani: w pierwszej kolejności mieszkaniec domu, w drugiej jego małżonek lub małżonka, w trzeciej zstępni (dzieci, wnuki i prawnuki), w czwartej wstępni (rodzice lub dziadkowie), a wreszcie gmina.

Wysokość opłaty ustala się na podstawie aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego i rozlicza następująco:

 • mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni, wstępni – jeżeli ich dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego (dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł, dla osoby w rodzinie 600 zł), przy czym dochód po wniesieniu opłaty nie może być niższy niż 300% tego kryterium,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – różnicę między miesięcznym kosztem pobytu a opłatami wnoszonymi przez wymienione wcześniej osoby.