Przejdź do głównej treści
Kontrast
Wielkość tekstu
A A A
Strona główna > O nas > Statut

Statut

Statut domu opieki „Samarytanin" 
w Bielsku-Białej

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Art. 1

Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej (zwany dalej Domem Opieki) jest instytucją charytatywno-opiekuńczą Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (zwanego dalej Kościołem), powołaną do istnienia uchwałą Rady Kościoła nr 285 z dnia 27 czerwca 1959 r.

Art. 2

Dom Opieki obejmuje zasięgiem swego działania obszar RP, a jego siedziba znajduje się w Bielsku-Białej (ul. Bednarska 8 i 10).

Art. 3

 1. Dom Opieki – jako jednostka organizacyjna Kościoła – działa w jego ramach, realizując cele dobroczynne Kościoła.
 2. Dom Opieki prowadzi działalność na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 oraz art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej – zwanej dalej ustawą kościelną,
  2. innych przepisów powszechnie obowiązujących – w tym:
   1. ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
   2. ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
  3. niniejszego Statutu i regulaminów wewnętrznych.
 3. Dom Opieki jest domem pomocy społecznej w rozumieniu ustawy powołanej w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a).
 4. Dom Opieki posiada osobowość prawną (art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy kościelnej), może zatem nabywać, posiadać i zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz inne prawa.

Art. 4

 1. Na zewnątrz Dom Opieki reprezentuje dyrektor Domu Opieki (zwany dalej dyrektorem) lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.
 2. Oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Domu Opieki składa samodzielnie dyrektor, przy czym w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu działa on na podstawie uchwały Rady Domu Opieki, z zastrzeżeniem, że między posiedzeniami Rady Domu Opieki dopuszcza się podjęcie takiej uchwały przez Zarząd Kościoła na wniosek dyrektora Domu.
 3. Do spraw majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu należą czynności prawne, których skutkiem jest lub może być powstanie zobowiązania lub rozporządzenie prawem majątkowym lub każdym prawem mającym wymiar pieniężny o wartości przekraczającej każdorazowo kwotę 50 krotności (pięćdziesiąt krotności) minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 4. Dofinansowanie Domu Opieki przez władze publiczne opiera się na umowie zawartej z właściwym organem tej władzy.

Rozdział II – Cele i środki działania

Art. 5

 1. Celem Domu Opieki jest zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku lub przewlekle somatycznie chorym, będącym wiernymi Kościoła, jak również niebędącym wiernymi Kościoła, które przestrzegają zasad współżycia wynikających z adwentystycznych reguł wiary.
 2. Dom Opieki uczestniczy w ogólnospołecznej idei niesienia pomocy potrzebującym i w tym zakresie współdziała z publicznymi (państwowymi i samorządowymi) służbami pomocy społecznej.
 3. Dom Opieki upowszechnia chrześcijańskie zasady dobroczynności.

Art. 6

Dom Opieki realizuje swe cele w szczególności poprzez:

Art. 6a

Dom Opieki prowadzi własną działalność statutową, o jakiej mowa w art. 5 i 6, będącą działalnością pożytku publicznego w rozumieniu ustawy powołanej w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. b):

Art. 6b

Dom Opieki może prowadzić działalność gospodarczą jako zakład powołany zgodnie z art. 7 ustawy kościelnej na podstawie uchwały podjętej przez Radę Domu Opieki. Całość dochodu z działalności gospodarczej podlega przeznaczeniu na cele opiekuńcze i charytatywne. Działalność gospodarcza będzie prowadzona z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz innych przepisów dotyczących działalności gospodarczej o charakterze bezwzględnie obowiązującym, przy czym przepis art. 3 ust. 2 a Statutu stosuje się odpowiednio.

Rozdział III – Struktura organizacyjna

Podrozdział 1 – Rada Domu Opieki

Art. 7

 1. Organem stanowiącym oraz konsultacyjno-doradczym i nadzorczym Domu Opieki jest Rada Domu Opieki (zwana dalej Radą).
 2. W skład Rady – liczącej 13 osób – wchodzą:
  1. Przewodniczący Kościoła lub wyznaczony przez niego przedstawiciel – jako przewodniczący Rady,
  2. Skarbnik Kościoła,
  3. dyrektor Domu Opieki,
  4. dwóch przedstawicieli diecezji spośród urzędników diecezji nominowanych przez Radę Kościoła (na stałe lub rotacyjnie),
  5. główny księgowy – jako sekretarz Rady,
  6. kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego,
  7. kapelan Domu Opieki,
  8. dwóch przedstawicieli mieszkańców Domu Opieki – delegowanych przez ogólne zebranie mieszkańców obradujące pod przewodnictwem dyrektora,
  9. trzech przedstawicieli wiernych Kościoła, po jednym z każdej diecezji – nominowanych przez Radę Kościoła.
 3. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 4 i 8 powoływane są kadencyjnie – na okresy pomiędzy Zwyczajnymi Zjazdami Kościoła.

Art. 8

Do kompetencji Rady należy:

  1. wytyczanie głównych kierunków działania w realizacji celów Domu Opieki,
  2. czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu Opieki w zakresie sprawowania opieki nad jego mieszkańcami, warunków socjalno-bytowych, społeczno-kulturalnych i religijnych,
  3. rozpatrywanie wniosków, planów i sprawozdań dyrektora dotyczących działalności i rozwoju Domu Opieki,
  4. zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
  5. uchwalanie budżetu, z uwzględnieniem wysokości zagwarantowanej dotacji publicznej (art. 4 ust. 4),
  6. uchwalanie planów inwestycyjnych rzeczowych przekraczających wartość określoną w art. 4 ust. 3 – po ich uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę lub Zarząd Kościoła,
  7. wyrażanie zgody na dokonywanie czynności prawnych w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu (art. 4 ust. 2–3),
  8. rozpatrywanie odwołań mieszkańców Domu Opieki od decyzji dyrektora lub Zarządu w sprawach skarg i wniosków,
  9. udzielanie dyrektorowi upoważnień do zawierania umów z organami władzy publicznej, po zasięgnięciu opinii Rady lub Zarządu Kościoła,
  10. podejmowanie decyzji w innych istotnych sprawach związanych z działalnością Domu Opieki.

Art. 9

 1. Rada obraduje co najmniej dwa razy w roku.
 2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 3. Obrady zwołuje i kieruje nimi przewodniczący Rady, względnie z jego pisemnego upoważnienia inny jej członek. O terminie posiedzenia członkowie Rady, mieszkańcy oraz pracownicy Domu Opieki powinni zostać poinformowani z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Poinformowanie może nastąpić przy użyciu elektronicznych środków komunikacji (e-mail), pocztą tradycyjną (list polecony priorytetowy) lub wiadomością telefoniczną, słowną (SMS). W przypadku mieszkańców oraz pracowników Domu Opieki dopuszcza się poinformowanie ich o obradach Rady odpowiednim ogłoszeniem w miejscu Domu Opieki przeznaczonym do ogłoszeń (np. tablica ogłoszeń).
 4. Agendę posiedzenia Rady sporządza Dyrektor Domu Opieki w porozumieniu z jej przewodniczącym. Osoby zainteresowane przedstawieniem swoich spraw Radzie zgłaszają je przewodniczącemu lub sekretarzowi Rady, w celu umieszczenia ich na agendzie, co najmniej na trzy dni przed datą posiedzenia.
 5. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo i otrzymują jedynie zwrot kosztów przejazdu na posiedzenie Rady.
 6. Posiedzenie Rady może odbyć się przy wykorzystaniu elektronicznych środków.

Podrozdział 2 – Dyrektor Domu Opieki

Art. 10

 1. Organem wykonawczym Domu Opieki jest dyrektor.
 2. Do kompetencji dyrektora należy:
  1. reprezentowanie Domu Opieki na zewnątrz,
  2. wykonywanie wytycznych, uchwał i zaleceń Rady,
  3. kierowanie bieżącą działalnością Domu Opieki,
  4. informowanie przewodniczącego Rady o wszystkich ważniejszych wydarzeniach oraz konsultowanie z nim ważniejszych inicjatyw i działań mających na uwadze realizację celów Domu Opieki oraz jego rozwój,
  5. kierowanie Zarządem Domu Opieki oraz wszystkimi działami administracji Domu Opieki,
  6. przyjmowanie i zwalnianie pracowników Domu Opieki oraz określanie ich obowiązków,
  7. przedkładanie Radzie Kościoła okresowych sprawozdań ze swej działalności oraz innej dokumentacji,
  8. realizowanie umów zawartych z władzami publicznymi,
  9. nadawanie i nowelizacja regulaminów – w konsultacji z Zarządem Domu Opieki, przy czym Regulaminów Organizacyjnego oraz Wynagradzania – w porozumieniu z Zarządem Kościoła,
  10. wydawanie zarządzeń porządkowych,
  11. dokonywanie w imieniu Domu Opieki czynności prawnych (art. 4 ust. 2).

Art. 11

 1. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Radę Kościoła oraz przed nią odpowiedzialny.
 2. Do powołania dyrektora na okres kadencyjny stosuje się analogicznie art. 7 ust. 3.

Podrozdział 3 – Zarząd oraz pracownicy Domu Opieki

Art. 12

 1. Dyrektor realizuje swe obowiązki z pomocą Zarządu Domu Opieki, którego pracami kieruje.
 2. W skład Zarządu wchodzą kierownicy następujących działów:
  1. administracyjno-finansowego (główny księgowy),
  2. opiekuńczo-terapeutycznego,
  3. żywieniowo-magazynowego,
  4. techniczno-gospodarczego.
 3. Protokoły z posiedzeń Zarządu sporządza osoba wskazana przez Dyrektora Domu Opieki.

Art. 13

 1. Pracownikami Domu Opieki, z uwagi na jego adwentystyczny charakter, są głównie wierni Kościoła.
 2. Pracowników Domu Opieki obowiązuje przestrzeganie adwentystycznych norm etyczno-moralnych.
 3. Szczegółowe zasady pełnienia obowiązków pracowniczych określa Regulamin Pracy Domu Opieki.

Rozdział IV – Przyjmowanie mieszkańców Domu Opieki oraz warunki pobytu

Art. 14

Dom Opieki, jako instytucja Kościoła służąca głównie jego wyznawcom, w pierwszej kolejności przyjmuje – na podstawie polecenia zboru oraz skierowania z ośrodka pomocy społecznej – wiernych Kościoła z terenu całego kraju, jak i zagranicy, a następnie inne osoby na podstawie skierowania z takiego ośrodka.

Art. 15

Szczegółową procedurę przyjmowania mieszkańców oraz warunki pobytu określają przepisy państwowe oraz Regulamin Organizacyjny Domu Opieki.

Rozdział V – Prawa i obowiązki mieszkańców

Art. 16

Prawa i obowiązki mieszkańców normuje Regulamin Organizacyjny Domu Opieki.

Art. 17

Szczegółowe zasady współżycia obowiązujące na terenie Domu Opieki określa Regulamin Mieszkańców.

Rozdział VI – Fundusze

Art. 18

 1. Na fundusze Domu Opieki, z uwzględnieniem art. 6b Statutu, składają się w szczególności:
  1. miesięczne opłaty mieszkańców, pobierane według obowiązujących przepisów państwowych,
  2. dotacje publiczne,
  3. ofiary pieniężne i w naturze,
  4. spadki, zapisy i darowizny krajowe i zagraniczne,
  5. dochody z imprez i zbiórek publicznych,
  6. darowizny pochodzące od krajowych i zagranicznych instytucji, podmiotów gospodarczych oraz organizacji społecznych, wyznaniowych i prywatnych,
  7. odpłatności za usługi świadczone przez Dom Opieki.
 2. Darowizny na rzecz Domu Opieki nie podlegają zwrotowi.

Rozdział VII – Kontrola

Art. 19

Dom Opieki podlega merytoryczno-finansowej, niezależnej i profesjonalnej kontroli wewnętrznej audytora kościelnego wyznaczonego przez Generalną Konferencję Kościoła, jak również okresowej – a w szczególnych przypadkach także doraźnej – kontroli finansowej skarbnika Kościoła lub wyznaczonej przez niego komisji kontrolno-finansowej.

Art. 20

Zakres i zasady podlegania przez Dom Opieki kontroli zewnętrznej określają odrębne przepisy państwowe.

Rozdział VIII – Przepisy końcowe

Art. 21

 1. Dom Opieki tworzy, przekształca i znosi Rada Kościoła.
 2. W przypadku zniesienia Domu Opieki, jego majątek pozostały po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli przechodzi na Kościół.

Art. 22

Sprawy nieuregulowane przepisami niniejszego Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i zarządzeń podlegają właściwym przepisom prawa państwowego i kościelnego.

Art. 23

 1. Rada Kościoła dokonuje nowelizacji Statutu samodzielnie, bądź na wniosek organów Domu Opieki.
 2. W sytuacji dofinansowania Domu Opieki ze środków publicznych, mogą być ponadto dokonywane stosowne konsultacje z władzami publicznymi.

Art. 24

Traci moc obowiązujący Statut Domu Opieki z dnia 28.09.2014 r., przyjęty uchwałą RK 152NIII/2014 – na podstawie art. 49 ust. 2 Statutu Kościoła.

Art. 25

 1. Niniejszy Statut zatwierdzony został uchwałą Rady Kościoła nr RK 262/XXVII/2022 z dnia 11 grudnia 2022 r.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Sekretarz Kościoła

Marek Rakowski

Przewodniczący Kościoła

Ryszard Jankowski

STATUT Domu Opieki „Samarytanin" w Bielsku-Białej