Informacja RODO

1. Inspektor Ochrony Danych.

Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspekto-rem zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, ul Bednarska 8 i 10, zwany dalej Administratorem. 

Z Administratorem można skontaktować się pisząc maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wysyłając list tradycyjne na adres Administratora lub dzwoniąc pod nr telefonu 33 814 21 92.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Administratora podany w punkcie 1.

3.Pani/Pana dane osobowe mogą być  przetwarzane  w celu:

•wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,

•ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń,

•realizacji zadań ustawowych i statutowych Administratora, w tym: organizacji Miesz-kańcom pobytu w DO, zapewnienia im usług bytowych i opiekuńczych, dla ochrony ich żywotnych interesów oraz pomocy w dostępie do usług medycznych,

•obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych,

•realizacji zleceń lub umów zawartych z kontrahentami oraz współpracującymi instytu-cjami,

•prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień (przetargi),

•zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób,

•archiwizacja w/w dokumentów oraz danych.

4.Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zależności od celu i kategorii da-nych   może być:  

•art.6 ust.1 lit. a RODO -  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie,

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

•art.6 ust.1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną,

•jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

•art.6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze,

•art.6 ust.1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych intere-sów, osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

•przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych intere-sów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobo-wych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem,

•art. 9 ust.2 lit. a - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarza-nie,

•art. 9 ust.2 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykony-wania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,

•art. 9 ust.2 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów oso-by, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

5.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione przepisami prawa; podmioty świadczące serwis i wsparcie IT dla Administratora; firmy i agenci ubezpieczeniowi; podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, konsultacyjne i prawne; banki; podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, osoby działające z Pani/Pana upoważnienia lub osoby działające z upoważnienia Administratora.

6.Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynaro-dowych.

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, usu-nięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bez-względne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

8.Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7 ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Zgodnie z art. 21 RODO. Należy jednak pa-miętać, iż prawo to nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.

9.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów prze-twarzania wskazanych w pkt.3, nie dłużej jednak niż wymagają tego przepisy o archiwizacji a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasy jej odwołania. Okres prze-chowywania może ulec wydłużeniu dla zabezpieczenia  i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedni nim.

10.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

11.Podanie przez Panią/Pan danych osobowych w zależności od celu przetwarzania jest obo-wiązkowe i wynika z przepisów prawa  lub  dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów w jakich są dane zbierane.

W sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której da-ne dotyczą, zgoda może być odwołana w każdym momencie.

12.Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

 

Informacja dodatkowa:

Jeśli z jakiś powodów powyższe informacje nie będą kompletne, każdorazowo brakujące informacje Administrator przekaże Państwu w odrębnym dokumencie.